Missie, Visie & Strategie

De ontwikkeling van Smart, Safe & Resilient Mainports is een meerjarig programma dat moet leiden tot ontwikkeling van het eiland Voorne Putten als een motor voor economisch ontwikkeling, passend binnen de investeringsagenda voor economische ontwikkeling van Zuid-Holland. In nevenstaand figuur is het programma schematisch weergegeven.

De aanpak gaat uit van het principe “Groot denken, Praktisch beginnen” en start in 2016 met het neerzetten van een effectief kernteam bestaande uit een mix van entrepeneurs en vertegenwoordigers vanuit lokale en regionale overheid. Dit team zorgt enerzijds voor het inrichten van SSRM als permanente organisatie en anderzijds voor het opstarten van de eerste concrete projecten die de waarde van het fieldlab al in 2016 zichtbaar maken.

Missie: improving the resilience of delta regions

SSRM verbindt bestaande initiatieven en ontwikkelt producten, diensten & concepten om de wereldwijde deltagebieden weerbaar te maken voor mondiale trends als: de energietransitie, vergaande ketendigitalisering, klimaatadaptatie …….

Visie: the real world is a testingground

SSRM zet het deltagebied rond Voorne-Putten en het Havenindustriecomplex in als proeftuin (Real Life Testingground) voor bedrijfsmatige ontwikkeling. Daarmee biedt SSRM voor bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden de ruimte om gezamenlijk innovaties te toetsen en producten/diensten te ontwikkelen die aansluiten op de maatschappelijke context in het deltagebied.

Strategie: create physical innovationhubs

SSR Mainports ontwikkelt -in opdracht van gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen- beleef en expertise centra waar bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers de laatste innovatieve ontwikkeling kunnen komen beleven en gezamenlijk nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. SSR Mainports heeft binnen deze centra een permanente rol voor het (in opdracht) opbouwen van kennis en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Ambitie: marketleader in world transitions

SSRM wil over 10 jaar marktleider zijn bij het oplossen van inrichtingsvraagstukken in de circulaire economie en energietransitie en richt zich met haar dienstverlening op het meetbaar bevorderen van:

  • Water-, energie- en voedselveiligheid (zie bijlage Blauwe Maas);
  • Sociale veiligheid, samenredzaamheid en persoonlijke veerkracht op wijkniveau;
  • Veiligheid door digitale toepassingen.

Dit betekent dus niet alleen een technische implementatie, maar ook een bedrijfskundige en sociale inbedding en introductie in de (internationale) markt. De onvermijdelijke transitie van de haven naar een circulaire economie en non-petrol products zorgt voor de noodzakelijke urgentie om de nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk te implementeren.